Doel

De stichting heeft ten doel:

A. De verzameling, bewaring en instandhouding van

  1. Portetten, afbeeldingen, archivalia en publicaties betreffende de familie Blussé en aanverwanten en hun roerende en onroerende eigendommen, waaronder het bij het Regionaal Archief Dordrecht in bewaring gestelde Familiearchief Blussé
  2. Geschriften, drukwerken en gravures, opgesteld/uitgegeven/inde handel gebracht door leden van de familie of hun bedrijven
  3. Voorwerpen, aangeboden aan, verworven door, of toebehorend aan leden van de familie
  4. Halfmodellen, modellen, scheepstoebehoren, afbeeldingen, gegevens betreffende de zeilvaart ter zee en op de Nederlandse wateren, in het bijzonder de te Dordrecht bedreven zeilvaart en de zeilschepen in de negentiende eeuw, gereed door A. Blussé van Oud-Alblas en zijn zonen Mr. Pieter en Mr. Adolph Blussé van Oud-Alblas

B. Het van nut doen zijn van de sub A. vermelde zaken door het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, publicaties en het verstrekken van bruiklenen aan stichtingen, musea, overheidslichamen en tentoonstelling organiserende rechtspersonen

C. Het in stand houden en bevorderen van een goede onderlinge verhouding tussen de familieleden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de in haar bezit zijnde voorwerpen van kunst en wetenschap ter bezichtiging van het publiek te stellen of deze zaken over te dragen aan binnen het Rijk gevestigde verenigingen of stichtingen welke alle in haar bezit zijnde voorwerpen in de regel kosteloos of tegen matige toegangsprijs ter bezichtiging van het publiek stellen.